Posts tagged IFTTT

Giải Pháp Hỗ Trợ Tự Động IFTTT

Bạn đang sử dụng rất nhiều ứng dụng hay dịch vụ như Skype, Facebook, Slack, Trello, Google Drive…Hãy thử hình dung nếu có thể “liên kết” chúng được với nhau sẽ tiện lợi như thế nào? IFTTT giúp bạn làm được việc này. Bài viết này cùng tìm hiểu giải… Read More